Durham Native Bobby Burnes at Lawson Air Force Base